Общи условия

Настоящият документ съдържа условията, при които "Ейч Си БГ" ООД предоставя достъп до специализирания порталeн сайт www.housecare.bg

 

I. Приемане на условията

1. Настоящите Общи условия представляват правно споразумение, което се счита сключено и има задължителна обвързваща сила между всеки посетител на порталния сайт www.housecare.bg и собственика на сайта "Ейч Си БГ" ООД, наричан за по-кратко надолу HouseCare.
С отварянето, разглеждането и/или използването на този портален сайт, посетителят приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия.

2. Неразделна част от тези Общи условия са Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Потребителят изразява своето съгласие да получава в електронен вид рекламни и други съобщения, изпратени от "Ейч Си БГ" ООД или упълномощени от него лица. Във всеки един момент можете да откажете получаване на рекламни съобщения от меню Настройки.

II. Условия за ползване на съдържанието и услугите

3. В рамките на избраният абонамент, "Ейч Си БГ" ООД осигурява на абоната пълен и ограничен до предплатеното време достъп, до съдържанието и услугите на порталния сайт www.housecare.bg .

3.1. HouseCare си запазва правото за налагане на частични или пълни ограничения на функционалността на системата през първоначалния период след регистрацията на потрбителя или при установени нарушения по тези Общи Условия, както и при недобросъвестно поведение от страна на потребителя или абоната.

3.2. В рамките на стандартните абонаменти планове, потребителите регистрирани като Изпълнители имат достъп до 3 /три/ заявки, като след това всяка следваща се отключва с платен смс.

4. "Ейч Си БГ" ООД предлага и следните услуги, които са предмет на допълнително споразумение:

4.1. Реклама

4.2. Организиране на курсове и обучение

4.3. Други услуги

5. Регистрирането на абонат на основната услуга по т.3 се извършва чрез попълване на данните във формуляра "Регистрация" и верификация чрез СМС и/или e-mail, необходимо за удостоверяване на легитимността.

5.1. В системата на HouseCare се допуска регистрация на физически и юридически лица.

5.2. HouseCare има право да откаже регистрация за достъп и/или активиране на нов потребител до Системата по своя преценка, без да е необходимо да мотивира отказа си.

5.3. HouseCare не носи отговорност за евентуални вреди и/или пропуснати ползи, произтекли от неодобрена заявка за регистрация за достъп до Системата и/или активиране на услугата.

6. Услугите, предоставени от Ейч Си БГ  ООД на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия

6.1. HouseCare е платформа, чрез която Потребителят може да наеме изпълнител за услуги свързани с почистване, поддръжка на домакинства, офиси, търговски и бизнес площи; помощ при отглеждането на деца, помощ при грижата за болни или възрастни хора; както и други услуги свързани с домакинството.

6.2.  Доставчик на услугите са професионалисти на свободна практика и/или фирми Изпълнители, предлагащи услугите си чрез Платформата.

7. С цел избягването на анонимност и поемането на отговорност при публикуването на обява, участие във форуми, оставяне на мнения и др., всеки абонат се идентифицира с името от регистрацията си.

8. Договорът за услуга от разстояние между Изпълнителя и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента по електронната му поща, че Услугата може да бъде предоставена. „"Ейч Си БГ" ООД /HouseCare/ не е страна по договор за Услуга от разстояние, сключен през Платформата за Услуги, предлагани от регистрираните Изпълнители.

9. Технически условия

Абонатът трябва да притежава персонален компютър с необходимия софтуер, модем или друго техническо средство за достъп и работа в Интернет.

III. Задължения произтичащи от регистрацията

10. Абонатът няма право да прехвърля абонамента си на трети лица без изрично писмено съгласие на "Ейч Си БГ" ООД. В случай, че абонатът предостави на друго лице своята парола за достъп за ползване на услугите и съдържанието на порталния сайт, абонатът остава титуляр на правата и задълженията, съгласно раздел VI от настоящите условия с всички произтичащи от това законни последствия.

11. Прекратяване на регистрацията или на достъпа до услугата на абонат или потребител на системата могат да бъдат извършени в следните случаи:

11.1. Прекратяване на услугата по искане на абоната.

Абонатът може да поиска прекратяване на услугата със седемдневно писмено предизвестие, отправено до "Ейч Си БГ" ООД след заплащане на всички дължими суми. Предплатени суми за абонаментни такси не подлежат на връщане. HouseCare си запазва правото да откаже на абоната изтриване по негово желание на регистрацията му в системата, и/или да го направи най-рано 6 месеца след изтичане на предплатения абонамент.

11.2. Достъпът на всеки от абонатите на услугите на порталният сайт може да бъде прекратен с писмено предизвестие от страна на "Ейч Си БГ" ООД при неизпълнение разпоредбите на настоящите Общи условия, които са задължителни за абонатите и потребителите.

12. Незабавно прекратяване на услугата от страна на "Ейч Си БГ" ООД.

12.1. HouseCare има право да преустанови незабавно - без предупреждение или предварително уведомление, достъпа до услугите на абонат и/или да откаже достъп на всеки потребител на порталния сайт, при констатиране на злоупотреба с лични данни, в случаите в които има подаден сигнал, нарушаване на авторски права от страна на потребителя или в други недобросъвестни и/или злонамерени действия.

12.2. При установена злоупотреба с потребителско име и парола, достъпът се блокира автоматично. Паролите биват сменени административно. Злоупотребата може да се изразява в умишлено предоставяне на параметри за достъп (потребителско име и парола) на трето лице, което не е абонат или е абонат с изтекъл абонамент; умишлено открадване на параметри за достъп чрез технически или софтуерни средства. Във всички случаи, достъпът бива блокиран до изясняване на причината.

12.3. При недобросъвестно поведение от страна на потребителя или абоната, изразяващо се в злоупотреба с данни, нарушаване на българските закони и/или на международни конвенции, спогодби и чужди закони, регламентиращи правомерното използване на информационните и/или други ресурси в Интернет, при нарушаване на етиката и добрия тон в онлайн среда и/или извършването на други незаконосъобразни действия, както и при публикуване на невярна и/ или подвеждаща информация от страна на абоната в системата на HouseCare. Многократното публикуване на еднотипна информация (например обява, оферта, дискусия, поща, но не само), включително и с малки разлики, които не променят смисъла, е недопустимо в системата и подобни действия от страна на потребител също се считат за недобросъвестно поведение.

12.4. При злоумишлени и преднамерени действия на потребителя или абоната, изразяващи се в действия или бездействия, нанасящи имуществени и/или неимуществени вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; получаване и/или използване на незаконен достъп до ресурси със защитени авторски права и пароли; изпращане на нежелана поща и/или препълване на пощенски кутии (mailbox) в Интернет; използуване на софтуерните и информационни ресурси на порталния сайт, както и на други системи с цел получаването на каквато и да е имотна и/или друга облага и/или при добиване/използване на каквато и да е информация; действия изразяващи се в умишлено повреждане, разрушаване на информационни системи и/или бази данни или други информационни масиви; извършване, изпращане и/или инсталиране на електронни вируси, независимо дали от това са настъпили каквито и да е вреди; както и каквито и да е действия, свързани с нарушаване на българските или чуждите закони.

13. HouseCare има право да откаже подновяването на регистрацията на абонат, чийто достъп до Системата е бил прекратен по негова вина, при условията на 11.3 или т. 11.4.

14. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността  и другите изискуеми от електронната форма на HouseCare данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни HouseCare има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

15. Заплащане на услугите

15.1. Услугите се заплащат от абоната по следните възможни начини, съгласно текущо валидните цени в деня на плащането.

15.1.1. Чрез кредина карта

15.1.2. Чрез СМС с добавена стойност

15.1.3. С банков превод

15.2. Сумата за всеки абонамент се заплаща авансово за текущия период.

15.3. Актуалните валидни цени за достъп до системата, можете да видите публикувани на страницата "Цени"

16. "Ейч Си БГ" ООД си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги.

V. Отговорности и права на "Ейч Си БГ" ООД

17. "Ейч Си БГ" ООД е длъжен да осигурява на своите абонати непрекъснат (24 часа в денонощие) достъп до порталния сайт съобразно предоставената основна услуга.

18. При осъществяване на дейността си "Ейч Си БГ" ООД е длъжен да пази личните данни на своите абонати.

19. "Ейч Си БГ" ООД е длъжен да не предоставя на трети лица информация за абоната, освен ако това е предвидено в закон или когато абонатът е дал съгласието си за това.

20. "Ейч Си БГ" ООД не носи отговорност за качеството на услугата при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика на HouseCare.

21. "Ейч Си БГ" ООД не носи отговорност за качеството на услугата при използване на неизправни технически средства (персонален компютър, модем и др.) и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на абоната, както и за причини по вина на Интернет-доставчика на абоната.

22. "Ейч Си БГ" ООД не носи отговорност за верността на подадените данни и всякаква друга информация от потребителите и абонатите, за достоверността и съдържанието на обявите, за обявяването на форуми и изказванията в тях.

23. "Ейч Си БГ" ООД не носи отговорност за щети, вреди и/или пропуснати ползи:

23.1. Произтичащи от договорки сключени между абонати на Системата.

23.2. Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от абонати и/или потребители на Системата, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

23.3. Произтекли от прекратяване на договорните отношения с абонатите на Системата по каквато и да било причина.

23.4. Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

24. "Ейч Си БГ" ООД не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен.

25. "Ейч Си БГ" ООД не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.

26. "Ейч Си БГ" ООД не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в интернет страниците на всички външни източници, към които препраща от портала посредством хипервръзки.

27. "Ейч Си БГ" ООД има право да прави изменения в портала във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на основната услуга, както и да разширява обхвата на предоставяните услуги.

28. "Ейч Си БГ" ООД има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на абонатите до Системата в продължение на 24 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени в Системата. Абонатите ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до Системата, чрез публикуване на съобщения на видно място в електронния портал.

29. HouseCare си запазва правото да отстрани всяки един потребител по лично усмотрение, без предупреждение и обяснение, като се задължава да върне остатъка от заплатения абонамент. Изключение са нарушения по т. 11.1 и т. 12.2.

30. HouseCare си запазва правото да откаже и/или прекрати достъпа на абонати на Системата при получаване на писмени жалби от други активни абонати на Системата, за некоректни данни и обяви, публикувани в системата на HouseCare, също така ако HouseCare прецени, че даден потребител представлява заплаха под една или друга форма за потребителите на Системата или самата Система.

31. Връщане на предплатени и грешно преведени суми

31.1. Предплатени или грешно преведени суми се връщат само, ако не е настъпило ползване на услугата, след получено официално писмено заявление от титуляра на сметката от която е получено плащане. Сумата ще се възстанови с обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 3 работни дни.

31.2. Плащания чрез СМС не се възстановяват.

VI. Отговорности и права на абонатите

32. Абонатът е длъжен да спазва настоящите Общи условия във връзка с използването на предоставените услуги.

33. Абонатът е длъжен да заплаща предвидените такси за предоставените услуги в установения от "Ейч Си БГ" ООД размер и по начина и срока, предвидени в настоящите условия.

34. Абонатът е длъжен да не предоставя на трети лица собствените параметри (име, парола и др.) за достъп до услугите.

35. Абонатът е длъжен да не извършва действия, увреждащи по какъвто и да е начин съдържанието на порталния сайт, другите абонати на същия, както и да не извършва действия по използването на предоставената в сайта информация за свои, самостоятелни комерсиални или други цели. Ограниченията на тази разпоредба не важат в случаите, при които има постигнато писмено споразумение за предоставени права за ползване на информационните ресурси на Системата.

36. Текстове, които съдържат обиден, рекламен, нецензурен или пропаганден материал, също така ако съдържанието цели да подрони авторитета на HouseCare, ще бъдат изтривани или блокирани.

37. Абонатът има право да използва съдържанието и предоставените услуги в съответствие с тези условия.

VII. Авторски и други права

38. Софтуерът, базите данни и всички елементи от съдържанието на порталния сайт www.housecare.bg, както и графичното му оформление са изключителна собственост и обект на авторско право на "Ейч Си БГ" ООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

39. Всяко използване на съдържанието, софтуера и графичния интерфейс на портала с комерсиална или друга цел за създаване, публикуване, размножаване, и разпространение на собствени данни и/или бази данни, графичен интерфейс или по друг начин, под електронна, печатна и/или каквато и да е форма, както и препредаването им на трети лица в пълна, частична или преработена форма без изричното съгласие на "Ейч Си БГ" ООД е забранено и се счита за незаконно.

40. Абонатите и потребителите на портала са отговорни за всички и всякакви материали предоставени от тях, като данни, информация, мнения и др. С предоставянето им се счита, че притежават и/или имат предоставени права за публикуване, позоваване, разпространение на тези материали и мнения включително, но не само, както и на всяка друга информация предоставена от тях на портала. В случаите, в които абонатите или потребителите публикуват или предоставят информация свързана с лични данни се счита, че са получили необходимите съгласия за това според актуалното българско и европейско законодателство.

41. HouseCare.bg е запазена търговска марка и без изричното писмено съгласие на собственика й не може да бъде използвана по никакакъв начин за каквито и да е цели. Посетителите, потребителите и абонатите на този портален сайт се задължават да не публикуват, препращат, поставят и/или употребяват под каквато и да е форма (печатна, електронна или друга) запазената марка HouseCare.bg.

Всяко отделно нарушение на тази забрана подлежи на съдебно преследване и наказване на виновните лица.

VIII. Жалби, молби и предложения

42. Жалби, молби и предложения, направени от абонати се разглеждат и решават от "Ейч Си БГ" ООД не по-късно от 1 месец от получаването им, като абонатът се информира писмено за резултата.

IX. Уреждане на спорове и приложимо право

43. При възникване на спорове между "Ейч Си БГ" ООД и негов абонат, във връзка с предоставените услуги, те следва да се уреждат по взаимно съгласие чрез преговори. При невъзможност за извънсъдебно уреждане на спора, компетентни за неговото разрешаване са българските съдилища.

44. При прилагане и тълкуване на настоящите условия се прилага българското законодателство.

45. Всички и всякакви промени в съдържанието на тези условия, ще влизат в сила след публикуването им на видно място в порталния сайт.

46. Настоящите Общи условия влизат в сила от 12.08.2020

X. Дефиниции

Вместо "портален уеб сайт" за по-кратко в тези Общи условия се използва и "портален сайт" или само "сайта".

Собственикът на порталния уеб сайт "Ейч Си БГ" ООД, е наричан за по-кратко в тези Общи условия HouseCare.bg

Като "портален сайт www.housecare.bg", в тези Общи условия се приемат и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика "Ейч Си БГ" ООД.

Порталният уеб сайт www.housecare.bg, както и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика "Ейч Си БГ" ООД, в тези Общи условия се наричат за по-кратко "Системата".

 

© 2020-2021 "Ейч Си БГ" ООД

Регистрирай се сега като

Клиент или Професионалист